Celsing

Celsing och von Celsing, släkt, härstammande från kyrkoherden i Höghy i Linköpings stift AndreasPetriNormolander (f. 1593, d 1657). Son till denne var stärbhuskamreraren i Stockholm Peter C. (f. 1638, d 1701), vilken genom latinisering bildade släktnamnet efter hemsocknen. Han blev fader till hovkanslern Gustaf C. adlad med bibehållet namn 1 sept. 1718 (adelsbrevet utfärdat 23 mars 1719). Bland dennes söner märkas presidenten Gustaf C. vilken 27 dec. 1778 upphöjdes i friherrlig värdighet men själv slöt sin ätt, och envoyén Ulric C. samt överstelöjtnanten Fredric C. (f. 1739, d 1786), vilken ensam fortplantade släkten. De fastigheter, bröderna Gustaf och Ulric C. på sätt nedan omtalas förvärvade, eller Hällefors styckebruk, Smedstorps hammare, Biby med Värsta, Fjällskäfte och Fräkentorp jämte underlydande, alla i Södermanland, samt de båda husen med nuvarande adressnummer 1 och 3 vid Regeringsgatan, förvandlades, i överensstämmelse med tidigare överenskommelser mellan de båda bröderna, jämte deras efterlämnade lösegendom till ett familjefideikommiss. Stiftarnas avsikter fastslogos genom Ulric C:s testamente eller fideikommisstiftelsebrev av 1 mars 1804 jämte senare tillägg och modifierades något genom Svea hovrätts dom 30 okt. 1807. Egendomskomplexet fördelades i två brors- och en systerlott. Hällefors bruk skulle innehavas av de tre lottägarna gemensamt, och i därvarande arkiv skulle släktarkivet samt åtkomsthandlingar, kartor, syneinstrument m. m. rörande alla tre lotterna förvaras. De båda brorslotterna, som innehades av stiftarnas ende överlevande brorson majoren Lars Gustaf C. (f. 1763, d 1810) och sedermera av dennes son, bruksägaren Lars Gustaf von C. utgjordes av 2/3 i Hällefors, Biby med Värsta, Fräkentorp, Smedstorp och huset Regeringsgatan n:o 1. På systerlotten kommo 1/3 i Hällefors samt Fjällskäfte och huset Regeringsgatan n:o 3. Den Celsingska fideikommisstiftelsen har i senare tid undergått genomgripande förändringar. Fideikommissnaturen har överflyttats från huset Regeringsgatan n:o 1 till Lindholm (1857), och 2/3 i Hällefors styckebruk ha utbytts mot huset Linnégatan 85 (1909), varjämte 1/3 i Hällefors, Fräkentorp och Smedstorp samt huset Regeringsgatan n:o 3 frånsålts 1904, 1911 och 1919.

 

Brukspatronen Lars Gustaf von C:s äldste överlevande son kammarherren Lars Arnold C. (f. 1836, d 1915) fick på sin lott Lindholm, Fräkentorp och Smedstorp, av vilka Lindholm — jämte Fräkentorps och Smedstorps fideikommisskapital — numera innehaves av hans son kommendörkaptenen Gustaf Robert C. (f. 1869, d. 1955). Den andre sonen, kaptenen Petrus Fredrik von C. (f. 1838, d 1904), förvärvade genom gifte med sin syssling Anna Sofia Ihre (f. 1845, d 1905), sondotter till Gustaf och Ulric C:s brorsdotter Elisabet Lovisa C. (f. 1772, d 1866), för vilken den kvinnliga fideikommisslotten stiftades, nämnda lott eller 1/3 i Hällefors, Fjällskäfte och huset Regeringsgatan n:o 3 samt förenade efter faderns död därmed de båda återstående andelarna i Hällefors och Biby med Värsta. För närvarande äro Petrus Fredrik och Anna Sofia von C: s fideikommisslotter delade mellan deras söner kaptenen Elof Fredrik von C. (f. 1869, d. 1952),som innehar Biby med Värsta samt huset Linnégatan 85, och agronomen Arnold Nils Herman Petrus von C. (f. 1870, d. 1931), som innehar Fjällskäfte samt fideikommisskapital motsvarande 1/3 i Hällefors och huset Regeringsgatan n: o 3. — En tredje son till brukspatronen Lars Gustaf von C., överkammarherren och ståthållaren vid Ulriksdals och Haga slott Gustaf Herman C. (f. 1843, d 1921), avgick 1908 som utomordentligt sändebud till Höga Porten för att notificera Gustav V: s tronbestigning och upplivade sålunda de Celsingska traditionerna i Konstantinopel.